Statut

NUMS Statut pdf

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ

 БЕОГРАД

 С Т А Т У Т

Садржај

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ. 3

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА.. 4

III. ЧЛАНСТВО.. 6

Чланови Удружења. 6

Права и обавезе. 6

Престанак чланства. 7

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА.. 7

1) Скупштина. 8

2) Управни одбор. 10

3) Председник. 12

5) Надзорни одбор. 13

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ. 14

ИМОВИНА УДРУЖЕЊА.. 14

VII. СТРУЧНА СЛУЖБА И ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР. 16

VIII. ОПШТИ АКТИ.. 17

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА.. 17

ЈАВНОСТ РАДА.. 18

УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГЕ ОБЛИКЕ. 18

УДРУЖИВАЊА И УЧЛАЊИВАЊЕ У МЕЂУНАРОДНЕ И РЕГИОНАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ. 18

XII. СЕКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА.. 19

XIII. РЕГИОНАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ. 19

XIV. ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА.. 19

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ. 20

 

У складу са одредбама члана 10.и 11. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11), на Оснивачкој скупштини Удружења грађана ”НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ”, одржаној дана 25.10.2014. године, донет је

 

С  Т  А  Т  У  Т

”НАЦИОНАЛНОГ УДРУЖЕЊА МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ”

I.          ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ (у даљем тексту: Удружење) је невладино, нестраначко и непрофитно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области промоције медијације и унапређења услова за њену примену као алтернативног начина решавања спорова.

Сви појмови који су у овом статуту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Члан 2.

Назив Удружења гласи: НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ.

Назив Удружења на латиничном писму гласи: NACIONALNO UDRUŽENJE MEDIJATORA SRBIJE

Назив Удружења на енглеском језику гласи: SERBIAN NATIONAL ASSOCIATION OF MEDIATORS

Скраћени назив Удружења гласи: НУМС.

Седиште Удружења је у Београду,Ул. Светозара Марковића број 9.

Члан 3.

Удружење има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које произлазе из Устава, Закона и овог статута.

Удружење делује на територији Србије, а може да спроводи активности и на територији других држава, уколико је то у складу са прописима Републике Србије и државе на чијој територији се спроводе активности Удружења.

Члан 4.

Удружење заступа и представља председник Удружења.

Председника Удружења у случају одсуства или спречености замењује члан Управног одбора, или други члан Удружења кога председник на то овласти.

Члан 5.

Удружење има печат округлог облика који садржи пун текст назива и седишта удружења: НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД.

Удружење има печат округлог облика који садржи пун текст назива и седишта удружења налатиничном писму: NACIONALNO UDRUŽENJE MEDIJATORA SRBIJE, BEOGRAD.

Удружење има печат округлог облика који садржи пун текст назива и седишта удружења на енглеском језику: SERBIAN NATIONAL ASSOCIATION OF MEDIATORS, BELGRADE.

Члан 6.

Удружење има штамбиљ правоугаоног облика дужине 5 цм и ширине 3 цм, са следећим текстом (ћирилицом): НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ МЕДИЈАТОРА СРБИЈЕ, Београд, Број________ Датум _______ године, који служи за завођење пријема и отпреме докумената (поште).

Удружење за службену преписку у свом пословању користи јединствени образац писма (меморандум) које у заглављу садржи: назив, седиште, адресу, логотип, број текућег рачуна са називом и седиштем банке код које се исти води, бројеве телефона, телефакса, адресу електронске поште и друге податке уобичајене у правном промету.

II.        ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

Члан 7.

Циљеви Удружења су:

1)         промоција медијације као алтернативног начина решавања сукоба и спорова у свим областима друштвеног живота;

2)         унапређење услова за примену медијације, и подизање свести грађана и других корисника о предностима медијације;

3)         професионални развој и унапређење знања и вештина чланова Удружења ради пружања високо стручних услуга медијације;

4)         унапређивање приступа грађана и других корисника високостручним услугама медијације;

5)         успостављање и поштовање етичких норми и стандарда медијације у складу са највишим међународним правилима и најбољом праксом;

6)         праћење достигнућа у развоју медијације и повезивање Удружења са сличним организацијама у региону и свету ради размене искустава и унапређивања медијаторске праксе.

Прокламовани циљеви оставриће се, пре свега:

1)обезбеђивањем платформе за сарадњу између медијатора на промоцији мирног решавања спорова;

2)успостављањем директних контаката са медијаторима у региону;

3)успостављањем мреже медијатора који ће учествовати у заједничким регионалним пројектима;

4)издавачком делатношћу – издавањем публикација у свим облицима и на свим носачима слике и звука;

5)  заговарањем потребе и значаја медијације пред надлежним државним органима и у широј јавности, свим подобним средствима;

6)организовањем самостално или у заједници са другим организацијама, стручних скупова, саветовања, семинара и других облика едукације;

Удружење обавља делатност осталих организација на бази учлањења према шифри делатности 94.99.

Члан 8.

Удружење у остваривању својих циљева и задатака има право да у правном промету закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

Удружење за обавезе преузете у правном промету одговара целокупном својом имовином.

III. ЧЛАНСТВО

 Чланови Удружења

 Члан 9.

Чланови Удружења могу да буду лица која су завршила програм обуке за медијаторе у трајању од најмање 5 дана, или 25 часова, и о томе поседују сертификат (медијатори).

У чланство Удружења могу  да буду примљена само она лица која прихватају циљеве и Статут удружења.

Чланови Удружења могу да буду медијатори који имају пребивалиште или боравиште у  Републици Србији, без обзира на држављанство, као и медијатори, држављани Републике Србије, који имају пребивалиште или боравиште у иностранству.

Одлуку о пријему у чланство Удружења доноси Управни одбор Удружења, на основу  поднете појединачне пријаве.

Пријава за пријем у чланство, која се подноси писаним путем или путем електронске поште, обавезно садржи радну биографију кандидата и доказ о завршеној обуци за медијатора.

Изузетно, Управни одбор може донети одлуку да се у чланство Удружења прими и лице које не испуњава наведене услове, уколико то може да допринесе остваривању циљева, или подизању угледа Удружења.

Против одлуке Управног одбора може се поднети приговор Скупштини Удружења, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

 Права и обавезе

Члан 10.

Права, обавезе и одговорности чланова Удружења су:

1)         да учествују у раду и доприносе остваривању циљева и спровођењу активности Удружења;

2)         да учествују у раду Скупштине, као и да бирају и буду бирани у органе Удружења;

3)         да дају предлоге, мишљења и препоруке у вези са радом Удружења;

4)         да активно промовишу рад и циљеве Удружења и да се уздржавају од радњи и поступака којима би могла да буде нанета материјална штета Удружењу, штета угледу Удружења, као и штета члановима  или органима Удружења;

5)         да уредно плаћају чланарину.

Престанак чланства

Члан 11.

Чланство у Удружењу престаје:

1) иступањем из Удружења,

2) искључењем из чланства и

3) смрћу члана.

Члан 12.

Члан може да иступи из Удружења давањем писане изјаве о иступању.

Чланство у Удружењу може престати искључењем због теже повреде правила овог статута и тешког нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о искључењу из чланства доноси Управни одбор на предлог најмање једног члана Управног одбора или три члана Удружења.

Против одлуке Управног одбора може се поднети приговор Скупштини Удружења, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

IV. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 13.

Органи Удружења су:

1)         Скупштина,

2)         Управни одбор,

3)         Председник,

4)         Надзорни одбор.

Члан 14.

Сви чланови изабрани у органе Удружења обављаће своје функције без накнаде.

1) Скупштина

Члан 15.

Скупштина је највиши орган управљања Удружењем.

Скупштину чине сви чланови Удружења.

Члан 16.

У надлежност Скупштине спада:

1)         доношење плана и програма рада Удружења;

2)         усвајање Статута, као и одлука о изменама и допунама Статута;

3)         разматрање и усвајање, најмање једном годишње, извештаја Управног одбора о раду Удружења;

4)         доношење правилника, пословника и других општих аката;

5)         избор и разрешење Председника Удружења;

6)         избор и разрешење председника Скупштине Удружења;

7)         избор и разрешење чланова Управног одбора Удружења;

8)         избор и разрешење чланова Надзорног одбора Удружења;

9)         обављање контроле рада органа Удружења;

10)       усвајање финансијског плана и завршног рачуна (годишњи биланс);

11)       одлучивање о учлањењу у међународне организације;

12)       доношење одлуке о висини годишње чланарине;

13)       одлучивање о статусним променама и престанку рада Удружења;

14)       одлучивање у другом степену по приговорима против одлука Управног одбора;

15)       одлучивање о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;

16)       одлучивање о другим питањима од значаја за рад Удружења.

Члан 17.

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од 50 одсто њених чланова, а одлука се сматра усвојеном када се за њу изјасни већина присутних чланова, осим уколико је за поједина питања Статутом предвиђена квалификована већина или другачији начин одлучивања.

У случају да седници Скупштине не присуствује број чланова предвиђен у ставу 1.овог члана,та седница се прекида, а наставља се у року од 15 дана, у ком случају ће Скупштина пуноважно одлучивати без обзира на број присутних чланова.

Скупштина доноси одлуке јавним гласањем, уколико не одлучи да се о појединим питањима гласа тајно.

Члан 18.

Скупштина има редовна и ванредна заседања.

Редовна заседања Скупштине одржавају се једанпут годишње, по истеку пословне године.

Ванредна Скупштина сазива се према потреби, на предлог председника Удружења или најмање три члана Управног одбора или на захтев најмање 1/4 чланова Удружења.

Члан 19.

Одлуку о сазивању Скупштине доноси председник Скупштине.

Одлука мора бити саопштена сваком члану најмање 15 дана пре заказаног датума одржавања.

Члан 20.

Скупштина из својих редова бира председника, који руководи радом скупштине и потписује њене акте до наредне седнице.

Председник Скупштине бира се на период од четири (4) године, са могућношћу да буде поново изабран.

Скупштина бира записничара који води записник о раду и одлукама Скупштине, док остале чланове стручних служби (бројачи, оверивачи записника и слично) именује председник Скупштине на свакој седници Скупштине.

 Члан 21.

Предлог дневног реда утврђује председник Удружења.

Сваки члан има право да предложи допуну или измену дневног реда пре почетка одржавања скупштине.

Скупштина усваја дневни ред.

О раду Скупштине води се записник.

Члан 22.

Ванредна Скупштина расправља и одлучује само о оним питањима ради којих је сазвана.

Члан 23.

Скупштина може овластити Управни одбор да у хитним случајевима одлучује о одређеним питањима из делокруга скупштине између две седнице, уз обавезну верификацију донетих одлука на првој наредној седници Скупштине.

Скупштина може одлучивати о питањима из делокруга рада председника удружења само на његов захтев.

2) Управни одбор

Члан 24.

Управни одбор има девет (9) чланова које Скупштина бира на период од четири (4) године, са могућношћу једног поновног избора.

Један од чланова Управног одбора је и председник Удружења, који уједно и председава радом Управног одбора.

У случају престанка функције члана Управног одбора пре истека мандата, Управни одбор може кооптирати члана коме је престала функција другим чланом, до истека мандата члана који је кооптиран.

Управни одбор може доделити посебна задужења својим члановима и члановима Удружења ради праћења и усмеравања рада Удружења по појединим стручним областима, а у оквиру остваривања циљева и годишњег програма рада Удружења.

Члан 25.

Кворум чинипет (5) чланова, међу којима мора бити и председник Удружења.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова.

Члан 26.

Седнице Управног одбора сазива председник Удружења, по сопственој иницијативи или на предлог два члана Управног одбора.

Седнице Управног одбора одржавају се најмање четири пута годишње.

Седница Управног одбора може бити одржана и телефонски или путем средстава електронске комуникације, с тим да све одлуке усвојене на  таквој седници морају бити верификоване на првој наредној седници Управног одбора.

Члан 27.

Управни одбор обавља следеће послове:

1)         припрема и спроводи одлуке Скупштине;

2)         спроводи план и програм Удружења;

3)         припрема предлог измене и допуне статута Удружења;

4)         подноси извештаје о раду Удружења, саставља годишњи буџет и подноси предлог финансијског плана и завршног рачуна;

5)         припрема материјале за Скупштину;

6)         одлучује о додели награда и признања;

7)         управља имовином Удружења;

8)         одлучује о формирању сталних и привремених стручних тела, као и о ангажовању физичких и правних лица, за обављање одређених послова од интереса за Удружење;

9)         на предлог председника Удружења одлучује о формирању извршне канцеларије и ангажовању извршног директора и техничког секретара у складу са усвојеним финансијским планом;

10)       одлучује о куповини и продаји средстава веће вредности и то основних средстава , инвентара и материјалних трошкова;

11)       даје члановима овлашћења за јавно иступање у име Удружења;

12)       као првостепени орган одлучује о пријему и искључењу чланова Удружења;

13)       предлаже висину годишње чланарине;

14)       одлучује о учлањењу Удружења у савезе и друге облике асоцијација и удруживања организација ;

15)       одлучује о промени седишта Удружења;

16)       обавља и друге послове који су му стављени у надлежност овим статутом.

Члан 28.

Најмање једном годишње, на редовном заседању Скупштине, Управни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду.

3) Председник

Члан 29.

Председник удружења:

1)         заступа и представља Удружење пред судовима и другим државним органима, правним и физичким лицима;

2)         закључује уговоре и предузима друге правне радње у име и за рачун Удружења;

3)         иницира доношење одлука и других општих аката;

4)         стара се о спровођењу одлука, закључака и препорука Скупштине и Управног одбора;

5)         предлаже годишњи план и програм рада и стара се о спровођењу програма рада Удружења;

6)         предлаже доношење одлука о пријему и искључењу из чланства;

7)         одлучује о организовању предавања, семинара, трибина и других активности;

8)         предлаже доделу звања, награда и признања;

9)         обавља послове из области односа Удружења са другим организацијама, државним органима и трећим лицима;

10)       организује и води пословање Удружења;

11)       предлаже Управном одбору формирање извршне канцеларије, ангажовање извршног директора, техничког секретара и организује административно – техничко пословање, у складу са усвојеним финансијским планом;

12)       обавља и друге послове одређене Законом и Статутом, и одлучује о другим питањима од значаја за деловање Удружења.

Члан 30.

Обављање појединих послова из члана 29.Статута председник Удружења може поверити члановима Управног одбора, другим члановима Удружења, односно професионалним организацијама и појединцима.

Члан 31.

Председник Удружења бира се на период од четири (4) године са могућношћу поновног избора по истеку времена на које је именован.

 Члан 32.

Председник Удружења може бити разрешен дужности одлуком Скупштине и пре истека времена на које је именован:

1)         на лични захтев;

2)         ако својим несавесним или неправилним радом проузрокује Удружењу штету материјалне или нематеријалне природе, у већем обиму;

3)         ако кршењем Статута тешко наруши углед Удружења;

4)         и у другим случајевима утврђеним Законом.

Одлуку о разрешењу председника Удружења доноси Скупштина, и то двотрећинском већином присутних чланова.

5) Надзорни одбор

Члан 33.

Надзорни одбор стара се о законитости рада Удружења.

Надзорни одбор има три (3) члана које бира Скупштина Удружења на период од четири (4) године, са могућношћу поновног избора.

Надзорни одбор мора у свом саставу имати најмање једног дипломираног правника и једног стручњака из области финансија и рачуноводства.

У случају престанка функције члана Надзорног одбора пре истека мандата, Управни одбор може кооптирати члана коме је престала функција другим чланом, до истека мандата члана који је кооптиран.

Надзорни одбор састаје се, по правилу, два пута годишње и подноси свој извештај на годишњој Скупштини.

Чланови Управног одбора не могу да буду изабрани у Надзорни одбор.

V. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 34.

Удружење заступа и представља председник Удружења без ограничења у овлашћењима.

У слуцају одсуства или спречености председника, Удружење заступа и представља члан Управног одбора кога председник одреди.

Члан 35.

Председник може дати другом лицу писано пуномоћје за предузимање одређених правних послова и радњи, као и за заступање Удружења пред судовима и другим државним органима, правним и физичким лицима.

VI. ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

Члан 36.

Ради остваривања својих циљева и спровођења активности Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација, спонзорства, поклона и завештања од домаћих и страних физичких и правних лица, фондова и фондација, буџета државних органа и органа локалне самоуправе, учешћем у пројектима, од прихода остварених издавачком делатношћу, организовањем конференција, курсева, семинара, предавања, трибина, презентација и промоција, обављањем привредне делатности и пословне активности и из других извора у складу са законом.

Привредна делатност којом Удружење стиче добит, сходно закону којим се уређује класификација делатности је ”Остало образовање” (85.59).

Добит остварена на начин из става 1.овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и учешћа Удружења у финансирању одређених пројеката.

Удружење може почети са непосредним обављањем делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 37.

Удружење, као правно лице, не може прибављати средства пружањем комерцијалних услуга медијације, нити на било који начин наплаћивати пружање услуга медијације, како правним, тако и физичким лицима.

Удружење може, преко својих чланова, организовати пружање бесплатних услуга медијације социјално угруженим категоријама грађана.

Члан 38.

Средства Удружења се утврђују и распоређују годишњим финансијским планом или на основу одлуке Управног одбора.

Средства се распоређују према намени, у складу са циљевима и активностима Удружења.

Трошкови Удружења на основу остваривања програма рада сматрају се директним трошковима и настају организовањем активности Удружења.

Индиректни трошкови Удружења на основу редовног пословања јесу:

1)         трошкови најма канцеларије и плата запослених;

2)         трошкови и компензације за рад стручних лица;

3)         административни трошкови (канцеларијски материјал, ПТТ услуге, таксе и слично);

4)         награде и признања;

5)         остали трошкове неопходне за редовно пословање Удружења.

Члан 39.

Финансијски план и годишњи буџет Удружења доноси се најкасније до краја првог квартала сваке календарске године.

Члан 40.

Председник Удружења стара се и одговоран је за закониту употребу средстава у складу са финансијским планом, односно одлукама Управног одбора.

Члан 41.

Материјално-финансијско пословање Удружења обавља се у складу са Законом и одговарајућим правилником.

VII. СТРУЧНА СЛУЖБА И ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Члан 42.

Удружење може имати извршног директора кога, у складу са чланом 26.тачка 9. именује Управни одбор на предлог председника Удружења а на основу претходно извршене селекције погодних канидидата.

Извршни директор стара се о несметаном административном функционисању Удружења и одговаран је за квалитет рада стручних служби Удружења.

Извршни директор је радно ангажован у Удружењу, а његов опис посла утврђује се  одлуком Управног одбора.

Члан 43.

За обављање правних, финансијско-књиговодствених, административних и других стучних послова, Удружење може ангажовати стручна лица.

Одлуку о ангажовању стручних лица доноси председник Удружења, или извршни директор по његовом овлашћењу.

Председник Удружења, или извршни директор по његовом овлашћењу, закључује уговор са лицима из става 2.

VIII. ОПШТИ АКТИ

 Члан 44.

Општи акти Удружења су: Статут, правилници, пословници и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Члан 45.

Појединачни акти које доноси председник Удружења морају бити у сагласности са одговарајућим општим актима.

Члан 46.

Предлог за доношење општег акта, односно за његову измену, могу дати: чланови Удружења, председник и Управни одбор.

Предлог измена и допуна Статута припрема Управни одбор и доставља на усвајање скупштини Удружења.

Члан 47.

Рок за разматрање општих акта (јавна расправа) траје 15 дана.

Општи акти ступају на снагу осмог дана по објављивању.

Члан 48.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих акта, важи и приликом усвајања измена и допуна тих аката.

IX. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

 Члан 49.

У случају измена или допуна Статута, Удружење је дужно да о томе обавести државни орган надлежан за послове уписа у регистар Удружења, и да достави измене и допуне Статута заједно са записником са седнице на којој су усвојене у року од 15 дана од доношења измена и допуна Статута.

X. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 50.

Рад Удружења и његових органа је јаван.

Члан 51.

Чланство се обавештава о раду и активностима Удружења, одлукама Скупштине и председника Удружења, и о стицању и располагању средствима Удружења.

Одлуке органа Удружења саопштавају се истицањем информација на интернет страници Удружења, као и на други погодан начин, пре свега електронском поштом и билтеном.

Члан 52.

Обавештавање јавности Удружење врши путем средстава јавног информисања (саопштења, конференције за штампу и др.).

Члан 53.

Удружење може изузетно искључити јавност из рада својих органа, када се ради о подацима чија је тајност загарантована Уставом и Законом.

XI. УДРУЖИВАЊЕ У САВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГЕ ОБЛИКЕ

УДРУЖИВАЊА И УЧЛАЊИВАЊЕ У МЕЂУНАРОДНЕ И РЕГИОНАЛНЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 54.

Удружење се слободно удружује у савезе и друге облике асоцијација и удруживања организација.

Члан 55.

Удружење се може учланити у једну или више међународних и регионалних организација које делују са истим или сродним циљевима.

Члан 57.

Одлуку о удруживању у савез или други облик удруживања организација, као и о учлањењу у међународну и регионалну организацију, доноси Скупштина Удружења на предлог Управног одбора.

Члан 58.

Удружење је дужно да о учлањењу у међународну и регионалну организацију и о називу те организације обавести државни орган надлежан за послове уписа у регистар Удружења у року од 30 дана од учлањења у ту организацију.

XII. СЕКЦИЈЕ УДРУЖЕЊА

Члан 59.

Удружење може да формира посебне секције које ће окупљати чланство у складу са посебним професионалним интересовањима у оквиру медијаторске делатности.

О формирању секција Удружења одлучује Управни одбор.

XIII. РЕГИОНАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ

Члан 60.

Удружење може да оформи регионалне канцеларије ради ефикаснијег организовања и деловања на територији Републике Србије.

Радом регионалних канцеларија руководе регионални повереници Удружења.

О формирању регионалних канцеларија и именовању регионалних повереника Удружења одлучује Управни одбор.

XIV. ПРЕСТАНАК УДРУЖЕЊА

Члан 61.

Удружење престаје са радом на основу одлуке Скупштине Удружења, као и у случајевима утврђеним Законом.

За одлуку Скупштине о престанку Удружења потребна је двотрећинска већина свих чланова.

Члан 62.

У случају престанка рада Удружења, након измирења свих обавеза, целокупна имовина се предаје Црвеном крсту Србије.

XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.

Тумачење појединих одредби Статута даје Председник Удружења, а верификује Скупштина Удружења.

Члан 64.

Статут ступа на снагу осмог дана од дана усвајања, а примењује се од момента уписа Удружења у регистар надлежног државног органа.

                                                                         ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ

                                                                        ДУШАН КОРУНОСКИ

NUMS Statut pdf