O medijaciji

Šta je medijacija?

Medijacija ili posredovanje je oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana, uz pomoć  trećeg neutralnog, nezavisnog i nepristrasnog lica- medijatora. Medijatori stranama pomažu u uspostavljanju konfliktom prekinute komunikacije, slobodnom iznošenju svog viđenja sukoba omugućavajući im da se međusobno slušaju i razumeju.

Medijacija podstiče strane koje su u sukobu da razgovaraju, u cilju pronalaženja obostrano prihvatljivog rešenja. Svrha  medijacije  je da pomogne stranama da nađu konstruktivno rešenje koje zadovoljava njihove stvarne interese i potrebe. Medijacija  omogućava ljudima da efikasno, pregovorima, kad god je moguće, reše razlike ili spor između njih.


Osobine medijacije:

 • Dobrovoljnost – Strane se saglašavaju oko ulaska u proces medijacije i svojom voljom postižu vlastiti, obostrano prihvatljiv sporazum.
 • Neformalnost – Ne postoje nikakva pisana pravila i propisi o tome kako bi trebalo voditi proces medijacije. Strane imaju potpunu slobodu da sa medijatorom pronađu odgovarajući način za produktivan rad. Može se voditi u bilo koje vreme, bez obzira da li sud ili drugi formalni postupak traje.
 • Poverljivost – Medijacija je strogo poverljiv postupak.Strane i medijator potpisuju Sporazum o poverljivosti kojim se obavezuju da će sve držati u tajnosti, a sesije medijacije se ne evidentiraju ni na bilo koji način.
 • Neutralnost i nepristrasnost medijatora- Medijator nema autoritativnu moć donošenja odluke. Medijator kontroliše proces, strane kontrolišu rezultat.

 

Zašto odabrati medijaciju?

Prednost medijacije je što omogućava stranama u sukobu da reše svoje probleme na miroljubiv način koji zadovoljava njihove uzajamne potrebe. Medijacija ima veoma visoku stopu uspeha (80%-85%) zbog svoje strukture, rasporeda i dinamike koje nedostaju „običnim” pregovorima i postupcima za rešavanje sporova.


Medijacija je:

 • Jednostavan postupak
 • Poverljiv postupak
 • Dobrovoljan postupak
 • Strane svojim rečima iznose sopstvenu stranu priče
 • Strane aktivno učestvuju od početka do kraja postupka
 • Strane imaju kontrolu nad postupkom i mogu odustati u svakom trenutku
 • U medijaciji je fokus na interesima i potrebama strana u sukobu
 • Medijacija se sprovodi u neutralnoj i prijatnoj sredini, što smanjuje stres i anksioznost kod strana u sporu
 • Sporovi u medijaciji se rešavaju brzo i efikasno, najčeće u toku jednog dana
 • Troškovi medijacije su znatno niži od bilo kog drugog postupka rešavanja sporova
 • U medijaciji nema rizika od nepovoljne sudske odluke po jednu od strana
 • Rezultat medijacije je zajedničko sporazumno rešenje povoljno po obe strane

 

Oblasti pogodne za medijaciju:

 • Opšte građanski sporovi
 • Krivičnopravni (Restorativna pravda)
 • Radni odnosi
 • Porodični odnosi
 • Sporovi u lokalnoj zajednici
 • Upravni sporovi
 • Privredni sporovi
 • Vršnjačka medijacija
 • Mirovni pregovori
 • Diskriminacija

Primena medijacije je pogodna u slučajevima kada postoji:

 • Trajni odnos između strana
 • Emocionalna komponenta
 • Poverljivost
 • Uspostavljanje komunikacije
 • Strane zavise jedno od drugog
 • Potrebno brzo rešenje
 • Strane žele da izbegnu formalan postupak
 • Strane ne mogu same da reše problem
 • Vođeni direktni pregovori
 • Druga strana namerava da tuži