Pravni okvir

Pravni okvir za primenu medijacije u Srbiji:


 

Novi Zakon o posredovanju u rešavanju sporova posebno predviđa primenu medijacije u:

  • Imovinskopravnim sporovima
  • Porodičnim sporovima
  • Privrednim sporovima
  • Upravnim stvarima
  • Sporovima iz oblasti zaštite životne sredine, potrošački sporovi…
  • Krivičnim i prekršajnim stvarima
  • Radnim sporovima

 


Međunarodna dokumenta koja regulišu primenu medijacije:

Preporuke Saveta Evrope