Biografije članova (azbučnim redom)

Aleksandar Zelenski

“Diplomirani pravnik sa preko 28 godina iskustva u privredi.
Međunarodnom špedicijom i transportom sam se bavio u Jugošpedu Beograd
RJ Novi Sad (1988-1995) na uvozno-izvoznim carinjenjima i organizaciji
domaćeg i međunarodnog transporta za potrebe komitenata. Sledi spoljna
trgovina u Vobeksu doo Novi Sad (1995-1997), gde sam uvozio šećernu
repu i pšenicu iz Mađarske, izvozio nameštaj u Francusku, brodove za
Norvešku i još dosta toga za potrebe komitenata. Potom sledi 19 godina
u distribuciji robe široke potrošnje u Delta DMD (1997-2016), gde sam
prošao različite pozicije od regionalnom menadžera, preko direktora
korporativnih i regulatornih poslova, do zamenika generalnog
direktora. Od juna 2016 sam poslanik u Skupštini AP Vojvodine, zamenik
predsednika poslaničke grupe, član odbora za predstavke i predloge,
zelene parlamentarne grupe, grupe za saradnju sa Republikom Srpskom.
Rođen u Novom Sadu 1.aprila 1962. Dozvola Ministarstva pravde broj
740-09-745/2016-22 i upisan u registar posrednika 17.02.2017.
Osnovnu obuku za posrednika u rešavanju sporova mirnim putem završio
08.04.2016. Specijalizovanu obuku „Medijacija kao sredstvo prevencije
i rešavanja sporova u privredi“ 27.04.2016.
Specijalizovanu obuku „Porodična medijacija“ 17.06.2017.
Specijalizovanu obuku za posrednika – Posredovanje u privrednim
sporovima 28.03.2018.
Verujem u medijaciju kao potpun i moguć način rešavanja spornih
situacija i živim je svakodnevno.


Marina Milojević
Datum rođenja: 27.08.1983. u Kragujevcu
Adresa: Kragujevac, Milice Srećković 22
Telefon: 034/318-199; 063/7241731
E-mail: marinaborovic@gmail.com
Obrazovanje:

 • 1998-2002 Srednja Ekonomska škola Kragujevac, smer ekonomski tehničar
 • 2002-2006 Ekonomski fakultet Kragujevac, smer Međunarodni menadžment, zvanje Diplomirani ekonomista
  Radno iskustvo:
  Zaposlena u Vojvođanskoj Banci –OTP Grupa (prethodno National Bank of Greece, zatim Vojvođanska Banka NBG Group) počev od 19.03.2007 godine na sledećim pozicijama:
 • Saradnik za proizvode za stanovništvo (gotovinski i potrošački krediti, oročeni depoziti-štednja, otvaranje tekućih dinarskih i deviznih i štednih računa, dozvoljeni minus, kreditne kartice, rasknjižavanje-otplate kredita, refinansiranje kreditnih obaveza, obračun ostatka duga po kreditima, izdavanje potvrda itd)
 • Stručni saradnik za mikro kredite (za odnose sa SBB Klijentima) u okviru Funkcije Poslovi sa privredom (saradnja sa preduzetnicima i malim preduzećima, akvizicija i održavanje saradnje sa postojećom bazom Klijenata, obrada zahteva za kredite i dozvoljeni minus, finansijska analiza, tržišna analiza, analiza sektora, administrativni poslovi-praćenje realizacije kredita, naplata naknada, rasknjižavanje otplata, prevremene otplate i obračuni, izdavanje potvrda, oročeni depoziti, otvaranje računa pravnim licima i preduzetnicima, business kartice, pos terminali)
 • Od 2013 godine i trenutna pozicija: Kreditni analitičar za komercijalne 2 klijente Viši stručni saradnik-Poslovni Centar Južna Srbija (finansijska analiza bilansa stanja i uspeha i tokova gotovine za mala, srednja i velika preduzeća, projekcija poslovanja, SWOT analiza, makro ekonomska i sektorska analiza, analiza poslovanja sa svih aspekata rizika)
  Seminari i obuke:
 • Osnovna finansijska analiza- Akademina za Bankarstvo i Finansije pri Narodnoj Banci Srbije
 • Napredna finansijska analiza- Akademina za Bankarstvo i Finansije pri Narodnoj Banci Srbije
 • Trade finance –ABF Beograd
 • Osnovna i Napredna finansijska analiza- Valor Akademija
 • Osnovna obuka za Posrednika- Fakultet Političkih nauka
  Ostalo:
 • Vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
 • Engleski jezik- B2 nivo (govor i pisanje)
 • Italijanski jezik-A1 nivo