Odluka o sazivanju Skupštine

Na osnovu odredbe iz člana 19. Statuta udruženja građana Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS), predsednik Skupštine NUMS, Vladan Simeunović, dana 1.12. 2020. godine donosi sledeću

O  D  L  U  K  U

o sazivanju I vanredne Skupštine članova

Nacionalnog udruženja medijatora Srbije

Član 1.

Saziva se I vanredna Skupština članova Nacionalnog udruženja medijatora Srbije za 17.12.2020. godine sa početkom u 17:00 h, putem Zoom platforme, sa sledećim tačkama dnevnog reda:

  1. Obraćanje predsednika Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, g. Dušana Korunoskog;
  2. Usvajanje predloženih izmena Statuta udruženja;
  3. Obraćanje članice Nadzornog odbora NUMS-a, gđe Tatjane Popović, i kratko izveštavanje o radu sekcija udruženja.

Član 2.

Materijal za Skupštinu biće istaknuti na web stranici udruženja i u prostorijama NUMS u Beogradu, Ćirila i Metodija 2a, gde će biti na raspolaganju članovima svakog radnog dana u periodu od 10:00 do14:00.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 1.12.2020. godine

Vladan Simeunović

predsednik Skupštine