Redovna godišnja izborna skupština NUMS-a

Na osnovu odredbe iz člana 19. Statuta udruženja građana Nacionalno udruženje medijatora Srbije (NUMS), predsednik Skupštine NUMS, Dušan Korunoski, dana 25.11. 2019. godine donosi sledeću

O  D  L  U  K  U

o sazivanju redovne izborne Skupštine članova

Nacionalnog udruženja medijatora Srbije

Član 1.

Saziva se četvrta redovna Skupština članova Nacionalnog udruženja medijatora Srbije za 14.12.2019. godine sa početkom u 12:00 h, u sali opštine Voždovac, Ustanička 53, Beograd, sa sledećim predloženim dnevnim redom:

Dnevni red

 1. Formiranje radnih tela Skupštine, utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Godišnji izveštaj o aktivnostima i finansijskom poslovanju NUMS-a
 3. Izveštaj Nadzornog odbora
 4. Izmena statuta NUMS-a (predlog izmena Statuta preuzmite ovde)
 5. Obraćanje predsednika NUMS-a
 6. Obraćanje kandidata za predsednika NUMS-a
 7. Izbor novih organa NUMS-a, za mandat od 4 godine: 
 • Predsednika NUMS-a
 • Predsednika Skupštine
 • Članova Upravnog odbora
 • Članova Nadzornog odbora

Listu kandidata za izbor u organe NUMS-a možete pogledati ovde.

8. Razno

Član 2.

Materijali za Skupštinu biće istaknuti na web stranici udruženja www.nums.rs, i u prostorijama NUMS u Beogradu, Ćirila i Metodija 2a, gde će biti na raspolaganju članovima svakog radnog dana u periodu od 10:00 do14:00.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Beograd, 25.11.2019. godine

Dušan Korunoski

Predsednik Skupštine